PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE CAL JAUME

Informació pública del projecte “Consolidació de cal Jaume

El ple de l’Ajuntament, reunit en sessió extraordinària el dia 20 de gener de 2023, va aprovar inicialment el Projecte Bàsic i Executiu per a la consolidació de Cal Jaume, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament, per un import d’execució del contracte de 279.792,05€, iva inclòs.

De conformitat amb el què disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’esmentat projecte s’exposarà al públic durant el termini de 30 dies hàbils, per tal d’examinar-lo i formular-hi al·legacions, a comptar des de l’última publicació d’aquest anunci al BOPG i al DOGC.

Anunci DOGC

Anunci BOPG