Anunci aprovació inicial del projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació 5 d’All (UA5)

Informació pública del projecte d’urbanització UA5 pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP de la província, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions i suggeriments que considerin oportuns.