Consulta pública prèvia sobre el projecte D’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D’ESTALVI D’AIGUA AL MUNICIPI D’ISÒVOL

De conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu què amb caràcter previ a la elaboració del reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent, en la qual s’ha de demanar l’opinió dels veïns i veïnes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

I. Problemes que es pretenen solucionar

La protecció del medi i la preocupació creixent per assegurar un  desenvolupament sostenible, on l’ús racional de l’aigua n’és una part d’importància  indiscutible,  han esdevingut objectius primordials de l’acció dels poders públics en tots els nivells.

En aquest sentit, el Tractat constitutiu de la Unió Europea estableix el principi fonamental que la protecció del medi i el desenvolupament sostenible. El Tractat també disposa que aquesta política ha de contribuir a un ús racional dels recursos naturals. És en aquest àmbit que s’insereix la Directiva 2000/60/CE, de 23 d’octubre, que estableix un marc comunitari d’actuació en la política d’aigües.

D’altra banda, la Constitució Espanyola reconeix el dret de tothom a disposar d’un medi adequat, i l’obligació dels poders públics i, per tant, també dels ens locals, de defensar-lo (art. 46).

Finalment, la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, atribueix els municipis la potestat de dictar ordenances en l’àmbit de les seves competències (art. 4.1a), entre les quals s’inclou la protecció del medi (art. 25.2.f). Així mateix es reconeix aquesta potestat en la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Text refós aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, arts. 8.1 a i 66.3.f).

Dins d’aquest marc s’insereix l’estalvi d’aigua, i és una prioritat de les administracions públiques vetllar per l’estalvi eficient i per l’ús racional de l’aigua com a bé escàs que és.

En els municipis la demanda creixent de l’aigua va indissolublement lligada a l’augment del nombre d’habitants, fet que pot implicar la sobreexplotació dels recursos hídrics, amb el consegüent greuge per al medi. Per això, cal establir una base normativa que permeti l’ús correcte i l’estalvi d’aquest recurs.

II. Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Els requeriments sanitaris de l’aigua de consum humà i les característiques del nostre territori, comporten que la previsió del cost d’obtenir aquest recurs imprescindible, s’augmentin de forma molt important en termes reals.

L’aplicació de mesures de gestió de la demanda, estalvi i obtenció de recurs pel propi consumidor, però especialment són una necessitat per tal d’afavorir un consum responsable de l’aigua.

La finalitat d’aquesta normativa és doncs vetllar per l’estalvi i l’ús racional de l’aigua com a bé escàs que és. A tal efecte, es  vol regular la incorporació de mecanismes i sistemes estalviadors d’aigua als edificis i activitats amb l’objecte de reduir-ne el consum i evitar que es malbarati. Finalitats que cobren més importància, si hi cap, en episodis de sequera.

III. Objectius de la norma i Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

En definitiva, per tal de garantir l’ús racional de l’aigua, especialment d’aquella destinada al consum humà, cal aprovar l’ordenança reguladora d’estalvi de l’ús de l’aigua que reguli els mecanismes i sistemes estalviadors de l’aigua i determini en quins casos i circumstàncies serà obligatòria.

No sembla que l’adopció de mesures no regulatoris pugui donar una resposta adequada en el cas de nous edificis, atès que es preveu establir l’obligatorietat d’incorporar algun dels sistemes d’estalvi d’aigua dins dels procediment de concessió de llicències urbanístiques.

La ordenació de l’ús de l’aigua en els edificis i altres construccions requereix una regulació que només es pot fer mitjançant una ordenança municipal.

IV. Forma de participació

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats, fins al dia 14 d’agost de 2023, a través de les següents VIES DE PARTICIPACIÓ:

  1. Mitjançant el correu electrònic: ajuntament@isovol.cat, indicant a l’assumpte “Aportacions Consulta prèvia ordenança d’estalvi d’aigua”.
  2. Escrit dirigit Registre General de l’Ajuntament d’Isòvol.

Les qüestions que s’adrecen als veïns i veïnes són les següents:

  1. Considereu necessària l’aprovació d’una ordenança municipal que reguli els usos d’aigua en edificis i en altres construccions ?
  2. Considereu que s’ha d’establir per tots els edificis i construccions o només per a les noves edificacions?