Informació al contribuent

Ordenances fiscals

  • Impost sobre béns immobles (IBI)
  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
  • Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
  • Taxa pels serveis de recollida, transport i tractament d’escombraries
  • Taxa per la prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable