Informació al contribuent

Ordenances fiscals

 • Impost sobre béns immobles (IBI)
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
 • Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
 • Taxa pels serveis de recollida, transport i tractament d’escombraries
 • Taxa per la prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable

Sistemes de pagament

Els pagaments es podran fer en:

 • Efectiu
 • Xec conformat
 • Transferència bancària
 • Banca electrònica