Edictes

Exercici: 2024 Bop: 131-0 Edicte: 6067 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del Pla director del servei d'abastament d'aigua potable del municipi d'Isòvol
Exercici: 2024 Bop: 122-0 Edicte: 5475 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 120-0 Edicte: 5417 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Nomenament de personal funcionari
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4634 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Esmena d'error material de l'edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de brigada de l'Ajuntament d'Isòvol i constitució d'una borsa de treball, publicat al BOPG núm. 97, de 20 de maig de 2024
Exercici: 2024 Bop: 98-0 Edicte: 4321 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació dels padrons provisionals de la taxa d'escombraries i clavegueram i de l'impost de béns immobles de naturalesa rústica i urbana 2024
Exercici: 2024 Bop: 97-0 Edicte: 4352 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció i constitució de borsa de treball, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de brigada de l'Ajuntament d'Isòvol en règim de personal laboral temporal per un període de 6 mesos, grup de classificació E
Exercici: 2024 Bop: 86-0 Edicte: 3884 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça d'arquitecte de l'Ajuntament d'Isòvol en règim de funcionari de carrera i constitució de borsa de treball
Exercici: 2024 Bop: 65-0 Edicte: 2698 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació del padró provisional de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 2024
Exercici: 2024 Bop: 45-0 Edicte: 1725 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d'arquitecte vacant a la plantilla de personal laboral i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1201 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024