Consulta pública prèvia sobre el projecte del REGLAMENT DEL SERVEI DE CEMENTIRI AL MUNICIPI D’ISÒVOL

D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu d’incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes, s’ha de substanciar una consulta pública a través del portal web de l’Administració competent, amb caràcter previ a l’elaboració del reglament del servei de cementiri, en la qual s’ha de demanar l’opinió dels veïns i veïnes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre els aspecte següents:

      I. Problemes que es pretenen solucionar

La manca d’adequació de la reglamentació vigent en matèria de cementiris, que és de l’any 1992, per disposar d’un cos normatiu que reguli la inhumació i exhumació dels difunts, la regulació dels béns patrimonials i altres circumstàncies relatives als cementiris que s’ajusti al marc normatiu en matèria de policia mortuòria i salut pública i al règim jurídic dels bens patrimonials de les administracions.

     II. Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Si bé l’aprovació d’un reglament és inherent a la prestació d’un servei, l’oportunitat d’aprovació del Reglament del servei de cementiri respon a la necessitat de disposar d’un cos normatiu que reguli la inhumació i exhumació dels difunts, la regulació dels béns patrimonials i altres circumstàncies, relatives al cementiri municipal.

    III. Objectius de la norma i possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

L’objectiu és elaborar un marc jurídic regulador en condicions d’igualtat, no discriminació i mateix accés per a tots els veïns i veïnes del municipi als drets funeraris en relació amb el servei de cementiri. Es pretén reglamentar la gestió actual del cementiri adequant a la normativa actual als aspectes que ja no resulten aplicables, regulant els drets i deures tant de la corporació com dels titulars dels drets funeraris i establint unes normes de funcionament i convivència en la utilització del cementiri municipal.

En especial, es vol establir una regulació dels serveis funeraris que doni resposta a nous costums funeraris, l’augment del percentatge de cremació. Així mateix, es pretén facilitar determinats tràmits que encara poden arribar a ser massa feixucs pels usuaris en l’actualitat, tot eliminant traves administratives i facilitant l’accés a tràmits de forma telemàtica.

Altres objectius que es persegueixen

 • Adaptar el servei a la normativa vigent.
 • Assolir un nivell de gestió més eficaç i transparent.
 • Definir l’abast del servei de cementiri i delimitar les tasques que corresponen a l’Ajuntament.
 • Dotar l’actuació de l’Ajuntament de seguretat jurídica.
 • Facilitar el coneixement dels usuaris dels seus drets i deures.
 • Regular situacions i actuacions que no s’adeqüen a la normativa.

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

No s’han trobar alternatives no reguladores útils per tal de dotar el servei de cementiri d’un marc normatiu que regeixin el seu funcionament.

Una possible alternativa consistent en l’aplicació directa d’altres normes i un manteniment parcial de la reglamentació vigent , comportaria un alt grau d’inseguretat jurídica.

      IV. Forma de participació

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient poden remetre les seves opinions/suggeriments o aportacions sobre els aspectes plantejats en el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació d’aquest anunci a la pàgina web de l’Ajuntament, través de les vies de participació següents:

 1. Mitjançant el correu electrònic: ajuntament@isovol.cat, indicant a l’assumpte “Aportacions Consulta prèvia reglament del servei de cementiri”.
 2. Escrit dirigit al Registre General de l’Ajuntament d’Isòvol.

Les qüestions que s’adrecen als veïns i veïnes són les següents:

 1. Considereu necessària l’aprovació d’una ordenança municipal que reguli el servei de cementiri del municipi?
 2. Quines necessitats teniu en relació amb el servei de cementiri?
 3. Com es podria millorar el servei de cementiri?